Til forældre

Forældresamarbejde og familiebehandling

På Grennessminde værdsætter vi det tætte samarbejde med elevernes forældre, som strækker sig fra formelle statusmøder og uformelle arrangementer til den daglige kommunikation. Konstruktivt samarbejde mellem forældre og skole er afgørende for at sikre den bedst mulige støtte og udvikling for hver enkelt elev.

Vi opretholder regelmæssig kontakt med forældre, da et samarbejde mellem skole og forældre er nøglen til at sikre barnets trivsel. Vi værdsætter forældrenes input og perspektiver, så vi sammen kan arbejde mod det bedst mulige forløb for eleven.

Familiebehandling er en del af vores forældresamarbejde på Grennessminde i de tilfælde hvor der er behov for det. Vi tilbyder råd og vejledning om situationen i hjemmet når det handler om barnets skolegang, enten fra vores dygtige undervisere eller i samarbejde med skolens psykolog. Det kan være løbende samtaler fx telefonisk eller kortere/længere behandlingsforløb.

Indskrivning og visitation

Det er elevens bopælskommune der visiterer til Grennessminde Birkerød. Bopælskommunens socialforvaltning og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) sender relevante beskrivelser af eleven til os. Beskrivelserne bruger vi til at vurdere om vi kan hjælpe og udvikle den pågældende elev. Dette suppleres med ét eller flere besøg samt et indskrivningsmøde, hvor eleven, forældre og kommunens sagsbehandler deltager.

Forældre er altid velkomne til at kontakte os på 45 82 95 15 eller grennessminde@grennessminde.dk for at høre nærmere eller aftale en guidet rundvisning på skolen.

 

Orienteringsskrivelse og samtykker

Ved indskrivning af elever beder vi forældre underskrive  orienteringsskrivelsen. Formålet med orienteringsskrivelsen er at oplyse om hvad Grennessminde gør med elevernes persondata.

Vi anbefaler kommende forældre at læse orienteringsskrivelsen på forhånd, selvom den også præsenteres og forklares ved indskrivningsmødet, hvor den ligeledes underskrives. Forældrene får en kopi med hjem.

 Vi beder ligeledes forældre til nye elever underskrive samtykker om brug af elevens foto og forældres CPR-nummer.
 

Arrangementer

Hvert skoleår tilbyder vi forskellige arrangementer for forældre og pårørende. Arrangementerne har til formål at skabe et godt tilhørsforhold til skolen.

Der sendes invitationer ud til arrangementerne.

Statusmøder

Der afholdes statusmøder to gange pr. skoleår for hver elev. Datoer for møderne aftales forud, og underviserne sender skriftligt oplæg med status, elevplan, behandlingsplan og dagsorden ud til alle relevante personer. På møderne deltager eleven, om muligt, samt forældrene, elevens undervisere og andet relevant personale fra Grennessminde. Fra hjemkommunen deltager sagsbehandler og eventuelt psykolog eller andre fagpersoner.

Disse møder og skrivelser tjener til at beskrive, diskutere og evaluere det pædagogiske arbejde samt elevens faglige niveau og udvikling. På denne måde ønsker vi at sikre, at alle involverede parter er informerede og engagerede i elevens trivsel.

Familieaften i de enkelte huse

Husene inviterer til familieaften med spisning to gange årligt. Forældre og søskende er velkomne. Det er som udgangspunkt eleverne og underviserne der laver mad.

Foredrag

Med jævne mellemrum inviterer vi til foredrag. Alle er velkomne. Formålet med foredragene er vidensdeling og oplysning om relevante emner.

Julefest

Traditionen tro inviterer vi til den årlige julefest. Alle skolens elever og deres familier er velkomne.

Sommerfest

Vi inviterer til sommerfest med spisning hvert år. Vi tager bl.a. afsked med de elever der skal videre. Alle skolens elever og deres familier velkomne.

Forældrearrangementer

Vi inviterer til forskellige forældrearrangementer alt efter behov og mulighed.